STUDIJSKI PROGRAM

Učenje na daljinu ima prednosti u odnosu na kabinetsku nastavu jer se angažujete tri do četiri puta više nego tradicionalnim školovanjem.

Biblijske studije se odvijaju dopisnim (online) putem. Studenti ispite spremaju na osnovu audio predavanja i udžbenika kojeg dobijaju u elektronskoj formi, a ispite polažu popunjavanjem dokumenata sa odgovorima i slanjem na email akademije. Da bi uspešno položio ispit student mora da ima najmanje 80% tačnih odgovora.  Kada uspešno položi sve ispite, na kućnu adresu mu se šalje diploma naše akademije. Studije u okviru DBA ne vode ka akademskoj kfalifikaciji, one predstavljaju pomoć u sistematskom i strukturnom proučavanju Biblije. 


Program biblijskih studija: 


- Bibliologija 

- Bibliologija II

- Autentičnost Biblije

- Biblija i nauka

- Postanje, Izlazak

- Levitska, Brojevi, Ponovljeni zakon, Isus Navin

- Sudije, Ruta, Prva i Druga Samuilova 

- Prva i Druga o Carevima, Prva i Druga Dnevnika, Jezdra, Nemija, Jestira

- Jov, Psalmi, Priče, Propovednikova, Pesma nad pesmama

- Isajia, Jeremija, Plač Jeremijin, Jazekilj, Danilo

- Osija, Jolil, Amos, Avdija, Jona, Mihej

- Naum, Avakum, Sofonija, Agej, Zaharija, Malahija

- Evanđelja, Dela Apostolska

- Rimljanima, Prva i Druga Korinćanima, Galaćanima

- Efescima, Filipljanima, Kološanima, Prva i Druga Solunjanima, Prva i Druga Timoteju, Titu, Filemonu

- Jevrejima, Jakovljeva, Prva i Druga Petrova, Prva, Druga i Treća Jovanova, Judina

- Otkrivenje Jovanovo 

- Isus Hristos Sin Božji

- Život Isusa Hrista

- Učenje Isusa Hrista