STUDIJSKI PROGRAM

Učenje na daljinu ima prednosti u odnosu na kabinetsku nastavu jer se angažujete tri do četiri puta više nego tradicionalnim školovanjem.

Biblijske studije se odvijaju dopisnim (online) putem. Studiranje nije vremenski ograničeno, ono zavisi isključivo od studenta. Student ispite sprema na osnovu audio predavanja i udžbenika kojeg dobija u elektronskoj formi, a ispite polaže popunjavanjem dokumenata sa odgovorima i slanjem na email akademije. Da bi uspešno položio ispit student mora da ima najmanje 80% tačnih odgovora.  Kada uspešno položi sve ispite, na kućnu adresu mu se šalje diploma naše akademije.


Program biblijskih studija: 


- Uvod u Bibliju 

- Bibliologija 

- Autentičnost Biblije

- Biblija i nauka

- Postanje, Izlazak

- Levitska, Brojevi, Ponovljeni zakon, Isus Navin

- Sudije, Ruta, Prva i Druga Samuilova 

- Prva i Druga o Carevima, Prva i Druga Dnevnika, Jezdra, Nemija, Jestira

- Jov, Psalmi, Priče, Propovednikova, Pesma nad pesmama

- Isajia, Jeremija, Plač Jeremijin, Jazekilj, Danilo

- Osija, Jolil, Amos, Avdija, Jona, Mihej

- Naum, Avakum, Sofonija, Agej, Zaharija, Malahija

- Evanđelja, Dela Apostolska

- Rimljanima, Prva i Druga Korinćanima, Galaćanima

- Efescima, Filipljanima, Kološanima, Prva i Druga Solunjanima, Prva i Druga Timoteju, Titu, Filemonu

- Jevrejima, Jakovljeva, Prva i Druga Petrova, Prva, Druga i Treća Jovanova, Judina

- Otkrivenje Jovanovo 

- Isus Hristos Sin Božji

- Život Isusa Hrista

- Učenje Isusa Hrista