STUDIJSKI PROGRAM

Učenje na daljinu ima prednosti u odnosu na kabinetsku nastavu jer se angažujete tri do četiri puta više nego tradicionalnim školovanjem.

Biblijske studije se odvijaju dopisnim (online) putem. Studiranje nije vremenski ograničeno, ono zavisi isključivo od studenta. Student ispite sprema na osnovu audio predavanja i udžbenika koje dobija u elektronskoj formi, a ispite polaže popunjavanjem dokumenata sa odgovorima i slanjem na email akademije. Da bi uspešno položio ispit student mora da ima najmanje 70% tačnih odgovora.  Kada uspešno položi sve ispite, na kućnu adresu mu se šalje diploma naše akademije.


Program biblijskih studija: 


SI 01 - Uvod u Bibliju 

SI 02 - Bibliologija 

SI 03 - Autentičnost Biblije

SI 04 - Biblija i nauka

SI 05 - Postanje, Izlazak

SI 06 - Levitska, Brojevi, Ponovljeni zakon, Isus Navin

SI 07 - Sudije, Ruta, Prva i Druga Samuilova 

SI 08 - Prva i Druga o Carevima, Prva i Druga Dnevnika, Jezdra, Nemija, Jestira

SI 09 - Jov, Psalmi, Priče, Propovednikova, Pesma nad pesmama

SI 10 - Isajia, Jeremija, Plač Jeremijin, Jazekilj, Danilo

SI 11 - Osija, Jolil, Amos, Avdija, Jona, Mihej

SI 12 - Naum, Avakum, Sofonija, Agej, Zaharija, Malahija

SI 13 - Evanđelja, Dela Apostolska

SI 14 - Rimljanima, Prva i Druga Korinćanima, Galaćanima

SI 15 - Efescima, Filipljanima, Kološanima, Prva i Druga Solunjanima, Prva i Druga Timoteju, Titu, Filemonu

SI 16 - Jevrejima, Jakovljeva, Prva i Druga Petrova, Prva, Druga i Treća Jovanova, Judina

SI 17 - Otkrivenje Jovanovo 

SI 18 - Isus Hristos Sin Božji

SI 19 - Život Isusa Hrista

SI 20 - Učenje Isusa Hrista