STUDIJSKI PROGRAM

Učenje na daljinu ima prednosti u odnosu na kabinetsku nastavu jer se angažujete tri do četiri puta više nego tradicionalnim školovanjem.

Biblijske studije se odvijaju dopisnim (online) putem. Studiranje nije vremenski ograničeno, ono zavisi isključivo od studenta. Student ispite sprema na osnovu audio predavanja i udžbenika kojeg dobija u elektronskoj formi, a ispite polaže popunjavanjem dokumenata sa odgovorima i slanjem na email akademije. Da bi uspešno položio ispit student mora da ima najmanje 80% tačnih odgovora.  Kada uspešno položi sve ispite, na kućnu adresu mu se šalje diploma naše akademije.


Program biblijskih studija: 


DBA 01 - Uvod u Bibliju 

DBA 02 - Bibliologija 

DBA 03 - Autentičnost Biblije

DBA 04 - Biblija i nauka

DBA 05 - Postanje, Izlazak

DBA 06 - Levitska, Brojevi, Ponovljeni zakon, Isus Navin

DBA 07 - Sudije, Ruta, Prva i Druga Samuilova 

DBA 08 - Prva i Druga o Carevima, Prva i Druga Dnevnika, Jezdra, Nemija, Jestira

DBA 09 - Jov, Psalmi, Priče, Propovednikova, Pesma nad pesmama

DBA 10 - Isajia, Jeremija, Plač Jeremijin, Jazekilj, Danilo

DBA 11 - Osija, Jolil, Amos, Avdija, Jona, Mihej

DBA 12 - Naum, Avakum, Sofonija, Agej, Zaharija, Malahija

DBA 13 - Evanđelja, Dela Apostolska

DBA 14 - Rimljanima, Prva i Druga Korinćanima, Galaćanima

DBA 15 - Efescima, Filipljanima, Kološanima, Prva i Druga Solunjanima, Prva i Druga Timoteju, Titu, Filemonu

DBA 16 - Jevrejima, Jakovljeva, Prva i Druga Petrova, Prva, Druga i Treća Jovanova, Judina

DBA 17 - Otkrivenje Jovanovo 

DBA 18 - Isus Hristos Sin Božji

DBA 19 - Život Isusa Hrista

DBA 20 - Učenje Isusa Hrista